רבי משה חיים לוצאטו

תפלות לפנות המרכבה

 

[א] רבון כל העולמים, אקיק יק אלקים, אל אלקים ה', ה' צבאות, אלקים צבאות, שדי, אדני, אחד יחיד ומיוחד. ברוך שמו ומרומם זכרו בפי כל עליונים ותחתונים, ה' אלקים צבאות מי כמוך חסין יק ואמונתך סביבותך. אל נערץ בסוד קדושים רבה ונורא על כל סביביו. אחד ואין כיחודך, חכם ואין כמותך, דורש טוב לעמך, ומברך נחלתך ברוב עוז ושלום. הלא להגיע אל עוצם נלאים כל חכמי לב. לצפות אל זיו יקרך תאבים וחושקים. ומיראתך חרדים ורועשים דרך נורא זיווך, שלם בעוצם אחדותך. ה' אחד ושמו אחד. שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד:

ואני בא כעבד נאמן לפניך, מספר תהלתיך בפי, ומנעים כבודך במתק שפה ונועם לשון אשר נתת לנו לספר תהלתך. אספרה כבודך, איחד שמך וזכרך, האל אחד יחיד ומיוחד, אשר אהבת את עמך בתוקף אהבתך העצומה. אורך הנערב ברכת הדרך על ישראל עוז ושלום. הפונה אל כל בריותך ברוב חוזק חכמה נפלאה, אשר סדרת דרכים להתהלך בם, להטיב אל כל, כי טוב חסדך. הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו:

כ"ו דרכי אמונתך, יוצר הכל ומטיב המאיר לארץ באורך הגדול, המתפשט ברוב כוחו לתרי"א אורים גדולים, כדבר שנאמר, "כי אתה תאיר נרי ה' אלקי יגיה חשכי". כ"ז שמותיך מלאים חכמה והשכל, נרמזים בכ"ב אותיות וחמש מוצאיהם, שנאמר בהם, "כי בך ארוץ גדוד", אלקים בישראל גדול יחודך תשגבני צדקותיך, שבו, "באלקי אדלג שו"ר". הנני בא לפניך, מזכיר בשבח שמך הקדוש יקו"ק ב"ה. אומץ דעתך ירננו רמים, ואליו ולא יגיעו. ישתחוו לפניך ארבעת הגבורים, יושבים על מלאת, אשר מלאת אותם כח וגבורה, להשגיח על כל צבאותיך, לעמוד בפרץ ולמהר תשועה:

הראשון שבכלם כוז"ו שלם וקדוש, מראה יחוד אהבתך וכוח תעצומותיך. אתה האל עושה פלא, הודעת בעמים עוזך. ה' אחד ושמו אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד:

הלא ברוב יפיו והדרו מלא כל פנות כסא כבודך. זיו ואורה ונועם קדשיך העטרת בראשו, כי אתה אוהב אוהביך ונמצא למבקשיך. לא יבושו כל הבוטחים בך, ואומר, "אני אהבי אהב ומשחרי ימצאונני". הנני בא למען אהבתך אשר אהבת את עמך, לפתוח דלתות טובך ושערי רחמיך לרווחה, לתור מנוחה אל כל עמך בית ישראל, למען לא ישאו עוד חרפת רעב בגוים. ונאמר, "כי השביע נפש שוקקה ונפש רעבה מלא טוב":

אלקי אהללך ולא ידעתי, אדמך ולא ראיתי. אבנך (?) והודך לא השגתי. אשר בהתלהט אור מזיו כבודך הנעלם והנורא מתעטר על ראש ארבעה דרכי טובך, להתהלך במסילות אשר הכינות. והוא נראה כדגל פרוש על ההרים הגדולים, אליו ישאו עיניו כל משרתיך. איש כתרו בראשו אשר נתת לו לעבוד עבודתו באמת ובאמונה. ואליך כורעים ומשתחוים ומהללים שמך בקדושה רבה, ומכירים אדנותך, כי אתה אחד יחיד ומיוחד. ובהגיע האור השלם הזה אל המקום הראשון אשר כוננת, הוא מקום אהבה והחשק אשר חשקת ברוב טובך. מי ימלל רוב גאונו והדר עוצם תפארת גדולתו, כי הוא ממשיך אליו כל צנורות המרכבה ברחמים גדולים, וממשיך נועם אל כל עמך בית ישראל בעשרה קשרים נכבדים ונוראים אשר הכינות בסוד שמך הגדול הגבור והנורא קדוש הוא יו"ד ק"א וא"ו ק"א. ארבע חשכים תחת כפות רגליך, על במותימו תדרוך בכח גדול וביד חזקה, כי שמך הקדוש נקרא על עמך, ושמת תחתיהם המון עמים רבים. וכתרך הקדוש בראשם אמת, כדבר שנאמר, "ואנכי נטעתיך שורק כלה זרע אמת":

בהיות הכתר הזה עומד על מתכונתו בראש בניך עם קדשיך, מי יעיז לפניך, ומי יוכל להתיצב למנוע ממך שמך אשר אתה שמת בהם, כדבר שנאמר, "יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו". הלא אליך ישתחוו כל ראשי צבא, לפניך יכרעו ויפולו כל העבדים אשר בראת לדברך, וממשלתך קדוש עליהם:

ה' אלקים אמת ענני באמתך היום הזה. ענני ה' ענני, וידעו כי אתה אלקים בישראל ואין זולתך, קדוש ונורא. כאשר דרכת על גאים בהוציאך את עמך ממצרים, כן תדרוך היום הזה. ואומר, "אשירה לה' כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים":

אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים כל יום יהללוך סלה. חשמלים קדושים וטהורים משתחווים לפניך באימה ביראה ברתת ובזיעה. אש לוהט מפיקי אימה, חיילי חסן וגבורה, רמים ונשגבים ממהרים, לעשות רצונך בכל פה ובכל לשון. בשעה ששמך הקדוש מתעטף באור הדרתו, נראו שם ארבע ראשי זיו, מקבלים זה מזה, וממלכים זה לזה ברוב פחד ורעדה. מי יוכל להגיד רוב שאונם ועוצם כחם. בשעה שהדיבור יוצא מלפניך - כלם חשים ולא נשמע דבר, ותאותם לנגדך. מקבלים אותו ברוב קדושה דעת וקול שירה, מברכים אותו במאה ברכות, ומתמלאים ממנו זיו והדר. ונראו כלם כאש לוהט. מי יכול להפיל הגה מפיהם בשעה שהם מגיעים הדיבורו (?) זה לזה, כי כלו אש לוהט ולהבה בוערה, מתנוצצים ברוב תוקפם, עולים ויורדים בלי רפיון. מזומנים לציווי קדשך, ואדנותך להם יאקדונק"י. בשמנה גווני אורות מתלהט בתוכם, וכחם עד אין תכלית, ומהם מקבלים כל שרי אמונתך וחיילות קדשיך, גבורי כח עושי דברו, כדבר שנאמר, "ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו". בשעה שהאהבה מתגברת, פונים כלם להחזיק ישראל עמך, ומשתלהבים בתוקף אש רשפי... אש מרוקם בחמשה עשר מיני צבעים המתפוצצים ברוב תפארה, ומטילים אימה על כל אויביך, ואהבה על כל אוהביך, כדבר שנאמר, "כי עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה". רבון כל העולמים אחד יחיד ומיוחד, מי ימלל נועם תפארתך והדר קדושתך, בפרשך ארבע חיות תחת כסא קדשך. נראות כנושאות והם נשואות, סבולות בתוקפך, ארבע פנים לאחד, ודמות אדם להנה. ארבע כנפים לכסות בקדושה נועם הדרתך. ומכבודך רצים ושבים, רועשים ברעש גדול, עומדים בכל שעה לעשות שליחותך, באמונא רבה הם עושים, ודגל נורא בראשם. בראש האחד אל, ובראש השני אלקים, ובראש השלישי יקוק, ובראש הרביעי אדני. נושאי משא תוקף עבודתך לארבע כנפות הארץ. ותחתיהם כמה צבאות העומדים על הפקודים, מלאים חכמה והשכל, מתיחדים ביחוד אחד בכסאך הנשגג, ונורא עליהם, ואליך באימה יעריצו. שנים עשר פנים, פני אדם להמה, נראה כלם ברוב קדושה, שהם י"ג כמנין אחד. מתחברים באהבה, ואורם רבה עד אין תכלית. לדעת כי אהבת עולמים אתה אוהב את עמך, ושמות נוראים מופלאים במעשיהם נמצאו לכל כנפיהם, לכסות אור יחודך הגדול, ואומר, "מה רב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת לחוסים בך נגד בני אדם":

מי יספר טובך קדוש, אשר שמת רוח אחד לכל חיות הקדש, והאופנים מתנשאים לעומתם. הוא הרוח השלם בכחו, והנאדר בעוצם תוקפו, היוצא מן האין הנעלם, ראש כל הראשים, ומקור כל המקורות, המתהלך בכל הלבבות ביחוד אחד, ומנהג לכל האברים לפי רצונך, ואין יוצא מרצונך. מי ימלל הדרו ורוב כבודו, בהמשכו במנוחה רבה בנועם טובך, כי בו מצאו השקט ובטחה כל המאורות הגדולים, ונתמלאו חשק בלהבת אהבתך, עד שבהתדבקם זה בזה נראו כלם אחד, וזיוך עליון נראה חופף עליהם למעלה ולמטה ולארבע הרוחות, לדעת שאתה אחד ושמך אחד. שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד:

מי יגיד נועם קדושתך, המתפשטת מלפניך סביב סביב, מתהלכת בנטיית אהלה, לתת שרש לכל התחתונים. וכל שרי צבאותיך באים וחוסים בצלה, עומדים תחת ארבעת הדגלים, ומכירים כל אחד מקומו. שם ישתחוו לך, יכרעו ויפולו, ויפללו שמך בעוז אמונתם, שאתה יחיד אדון מושל עליהם, נשגב ונעלם, אשר הקדישוך וכבודך לא ראו, יברכוך ועין לא ראתה, כדבר שנאמר, "ואשמע אחרי קול רעש גדול ברוך כבוד ה' ממקומו". הוא הרקיע הנורא השלם והטהור, אשר נטית למסך לפניך. מי יוכל להגיד רוב תפארתו, כי הוא מתפוצץ בזוהרו מקצה הארץ ועד קצה הארץ, מאיר ומזהיר כל מחשך ואפלה. יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו, יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם. שבשעה שהרקיע הזה נראה נטוי על ראשי חיות הקדש, שמו פניהם כלם ליחודך, וידעו כח קדושתך באות ו' של שמך הקדוש, שהוא כמנין אחד, ושם אהבתך מתגברת עד אין קץ ועד אין תכלית. מיד פותחים פיהם ואומרים, "ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ". "אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בה' מגן עזרך אשר חרב גאותך ויכחשו אויבך לך ואתה על במותימו תדרוך":

מי יגיד מהללך, אשר כוננת לך כסא כבוד הדור ונפלא, משם מחצב לנשמות עמך בית ישראל, אשר פדית לך ברוב חסד ואהבה, ושם חקקת דמות יעקב תמימך. ובשעה שעונות עולים מן הארץ, וכמה עננים עולים להחשיך אורות אהבתך, בהגיעם עד לפני כסא כבודך נתפזרו כלם כאחד, ואיש לא עמד בפניך, ברוב חשק וחיבה אשר רשמת שם לפניך צדקת עבדיך אברהם יצחק וישראל. ושלשה עטרות בראשם מאירים ומזהירים בכל כנפות הארץ, ושם השלשה עטרות שם אחד פלא. ודוד עבדך כשעולה ומתחבר עמהם, אז נראה שם אבן טהורה מלא חן ויופי, מקבלת אור גדול מלפני תוקף קדושתך, שנאמר בו, "אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה", והיא אבן לראש פינה, ר"ת אלף, מצד פלא שאמרנו. ואז נאמר בה, "מאת ה' היתה זאת היא נפלאת בעינינו". ועל השלשה העטרות - שלש אותיות יו"י, כמנין שמך הקדוש, ונעשים אלף אחרת בזאת האבן, מאת ה' היתה זאת ודאי. שם נגלה עוז אהבתך אשר לעמך ישראל עד עולם. והיא הכסא שנאמר בו, "כמראה אבן ספיר דמות כסא". ברוך אתה וברוך שמך לעולם ולעולמי עולמים:

מי יחוה כח קדשך בסדרך נפלאות דמות עשרה מאורות, מתלהטים כאחד, איש פונה לעברו, וכולם אחד, כי לצד אחד (נחנו) [נתנו] פניהם, מקום החמדה הרבה, חמדת ימים אותה קראת שבת קדש מנוחה. ונאמר בהם, "ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה". מי יספר תוקף עטרותיך המתגאים ועולים עד רום כל המדריגות מלמעלה. ומראה כבודך נעלם ונורא, כלול מכל יופי וחמדה בשלשה אותיות משמך הקדוש יקו, מתפאר בשלשה גונים, ודמותם אחד בה אות רביעית של שמך הקדוש, ונאמר בהם, "כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם כן מראה הנגה סביב הוא מראה כבוד ה'". לפניך אני מתנפל, מזכיר בנועם שבחיך, ובתוקף אהבתך הרבה התלויה באות ראשונה של שמך הקדוש י', יחיד בכל, השלם ברוב פלאיך, אתנה] אוהב את עמך. אליך ידרשו ענוים ושפלים, כי אתה שוכן את דכה ושפל רוח. ומי יגיד פלאי חכמתך אשר סדרת כל הסדרים האלה, באהבתך אשר אהבת את ישראל לעולם. וכן יהי רצון מלפניך לקבל תפילתי היום באהבה, למען שמך ה' אלקי ישראל. הושיעה ימינך וענני. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי:

תפלה ב:

רבון כל העולמים, אל אלקים ה', המיוחד בהדר גאונו, אליך אשתחוה ולפניך אכף ברוב ענוה ושפלות לבב, ברוח נמוכה ונפש שפלה לפני גאון עוז יקרך הנעלם והמנושא הנפלא ברוב תפארתו, יושב בשחק, המפליא לעשות, ונותן לפתאים תבונה, יחיד עוז לעמך, המתנשא בהדר עולם, ומושל בגבורה ברואיך. ידעתי ה' שמך לדור ודור, הלא מראש אתה אחד, ועד סוף יחיד ומיוחד. ברוך שמך ומבורך זכרך לעד ולעולמי עולמים:

ברוך אתה ומפואר זכרך מראש רוממות והדר כמעלת רום יופי הוד קדשך, מראש כל המדריגות הנעלמות והנשאות. מי שכל יגיע לקצה חכמתך הנפלאה, או בינה מזימתך תכיל, דעה והשכל יעצרו כח להביט בחכמה אל רום נפלאותיך. רוחך קדוש וקדושים ישרתוך, מליאי כח ועצמה, מפיקים אימה, ברוב תעצומותם לפניך יהללו, בהמולת כנפי רננות שירה וברכה הלל תודה עוז וגבורה, לפניך ה' אלקי ישראל כורעים ומשתחוים אכתריא-ל הדר ונורא, אשר מלאת זיו אורה, ומכלל יופי ירעש לפניך ברוב גאותך. ואחריו כל ישרי לב, כל צבא מרום מכסים פניהם מהביט אל הדר הוד כבודך, עונים באימה ואומרים ביראה קדושה טהורה לפניך. כדבר שנאמר, "וקרא זה אל זה ואמר קק"ק ה' צבאות מלא כל הארץ כבודו'. מי יספר הוד רוחך אשר נשבת בכנפיהם, רוגשים זה לעומת זה, ומכסים את כל המעלות הדר ורעש. חמש עשרה מעלות מושרשות בשמך הקדוש י"ה. מהם קבלו כל בעלי השיר וכל בעלי נגינות לנצח לפניך. ואת שמך קדוש יעריצו, לקבל ממך תוספת אורה וכח קדושה נפלאה, ועזוז אומץ גבורה וחיל לשרת לפניך בכח קדושתם. ומן הרוח הקדוש היוצא מלפניך מתמלאות כל העולמות בושם יקר וריח נודף. כדבר שנאמר, "לריח שמניך"... אליך אני משתחוה ומהלל ברוב תושבחות, ורוח מבינתך יענני, להאציל מרוחך על כל עמך בית ישראל. כדבר שנאמר, "והיה אחרי כן אשפוך רוחי על כל בשר ונבאו בניכם" וגו'. אתה ה' אלקי האלוקים ואדוני האדונים, מפליא ומושיע, מוציא מצרה וצוקה, ממהר תשועה לכל החוסים. מי יעמוד לפניך, כי דבורך להבות אש, והגה מפיך אש אוכלה. לפניך יטיפו נחלי שלהביות, ונהרי לפידי קדש וטהרה ירעשו מפניך כל העולמים, ויתגעשו מאימתך חשמלים גבורים בעלי קדש, ובזהר נעימות הדרתך מוציאים הדיבור מפיהם. ממהרים ביקד אשם, אש אוכלה ולהב בוערה, מתפארים בגווני רקמיהם, שע"ח גונים להם, כמנין חשמל, לוהטים ובוערים, מטילים אימה לכל סביבתם. ואתה אל טוב ומטיב, המרחם על עמך בית ישראל, ונותן להם כח ותעצומה. כדבר שנאמר, "ה' עוז לעמו יתן". ברכנו בשלומך האל הנשגב ברוב גאונו בשע"ח מיני ברכה ושלום, כמנין בשלום. שאתה מלביש בהם נשמות חסידך, שלא ישרפו בלהבות עבדיך אלה, המקדימים להטיל אימתך על כל כנפות הארץ:

אתה אחד, ה' אחד ושמו אחד, אחד יחיד ומיוחד, מפליא לעשות עם כל עמך בית ישראל באהבה הגדולה ותוקף חשקך אשר חשקת בם. יחיד אתה אל אחד, אבינו גואלנו מעולם שמך, לדור ודור תפארתך, מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. אשר שמת חיות סובבות לכסאך, ואדנותך בהם אדני אדני, מתפרשים בהם בד' אותיותיהם. ואחריהם מתנהגים כל המחנות על פי ד' דגלי כבודך. ושמך הקדוש חקוק בכסאך נורא ונשגב, הוד כל טהורים, משען ומבטח לצדיקים. שם מתדבקים ראשי ישראל עמך, ויעקב איש תם מתעטר על ראשם. ובשעה שהנשמה מגעת שם, ונתדבקת בכסא כבודך אשר ממנו חוצבה, מי יוכל להגיד עוצם הדר שאונה ותפארתה, כי היא מתמלאת חדוה וגילה, ומשוררת לפניך שיר נאה ומשובח. ונכללים בכסאך כל חיות קדשיך המתנשאות עמו. שם נראה הדר שם קדשך הטהור, מראה יחוד אהבתך ועוצם נפלאותיך, מחובר בחיבור אחד יאאא:

מי יגיד רוב תהלותך, בהתאצל מאור זך ונקי מלפני הדר שם קדשך, מראה תעצומות פלאיך, לדמות צורה ליוצרה, נותן עצה ומזימה אל לב נביאך הקדושים, הוא מאור הכבוד, מראה דמות כבוד ה' מתנוצץ בגוונים לל"ב צדדים, כמנין כבוד, כולל כל הדמיונות כאחד, ומראה אל לב הנביא החכמה הנפלאה אשר שמת להודיע לעמך, כדבר שנאמר, "כי לא יעשה ה' אלקים דבר" וגו'. והבינה מתחזקת לתת תבונה בלבו, להבין ולהשכיל ולהודיע נפלאות רום קדשיך בברקי נוגה הנוצצים כעין נחושת קלל, וממלאים את הנביא מלפניך כח וגבורה ללכת בכל שליחותך, כאחד המלאכים המשרתים לפניך, טסים בכנפי הרוח למקצה הארץ ועד קצה הארץ. בהם אתה רוכב להשגיח על עולמך השגחה גדולה ונפלאה, שנאמר, "וירכב על כרוב ויעף וידא על כנפי רוח":

יהי רצון מלפניך למלא את לבבנו טהרה וקדושה וכח לשרת לפניך. לב טהור ברא לי אלקים ורוח נכון חדש בקרבי. האל המתנשא בחביון עוזו, נסתר בטוהר אהלו, אשר פרשת רקיע ממעל לראשי החיה, הוא המזהיר בנועם חדוה, וממלא כל ההיכלות אהבה וקדושה, אור צח ומצוחצח, משביע הנפשות, ומחליץ עצמות דביקיך, כדבר שנאמר, "והשביע בצחצחות נפשך ועצמותיך יחליץ". שבעים ושתים אורות, מזהירים מגלגולו של רקיע, נטוי במורא כעין הקרח הנורא, מניע כל המאורות בכח גדול, ומסבב אותם על רצון היחיד הנעלם. שם תליתה אור תורתך, מתנוצצת בשלשה אורות, לוהטים על ראשי עבדיך אברהם יצחק וישראל. ובעמוד שלשת האורות האלה בתוקפם ובהדרם, שם מתחזק(ת) דוד עבדך בחירך, ועליו ע"ב שמותיך, מאירים משולשים באותיותיהם [ברוב] אור ותפארה. ובהיותם מאירים על ציון הר קדשך, משם היתה יוצאת האורה והברכה לכל העולם:

יהי רצון מלפניך ה' אלקים אלקי ישראל, להושיב מקדשיך נכון בראש ההרים, ואת דוד עבדך למלך על עמך בית ישראל. ואתה תהיה להם לאלקים, ותאיר לנו את אורך, ואת אור תורתך תתן בלבבנו, ואת דברך תשים בפינו, כדבר שנאמר, "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים". "ואני נסכתי מלכי על ציון הר קדשי':

אתה אחד יחיד ומיוחד, אשר סדרת צבאותך חכמה נפלאה, עומדים על תלם, ושומרים משמרתם באמונה, מגלים אור פלאיך ושבח נפלאותיך, בעשר אותיות של שמך הגדול הגבור והנורא קדוש הוא יוד קא ואו קא. ומה יעיז לפניך אדם, עפר מן האדמה, כחציר יבש וכציץ נובל, הלא כל הגבורים כאין לפניך, ואנשי השם כלא היו. כי רוממותיך על כל רמים, וגאותך על כל גבוהים, הדרך שלם ונורא. וכתר מלכותך קדוש עלינו, לירוא מלפניך ולרעוד מהדר גאון עוז קדשך, באהבה וביראה:

יהי רצון מלפניך לעטרינו באורך, ולפתוח לנו שערי נפלאות, שערי חכמה חן וחסד השכל וטהרה. כי אתה קדוש ומקדש קדושים, ברוך אתה ומבורך זכרך בכל דור ודור:

מי יספר שלימות כבודך בג' אותיות של שמך הקדוש יק"ו, מתפשטות מלפניך ברוב כח ועצמה, לא יעף ולא יגע, ואין חקר לתבונתו. מושל מקצה הארץ עד קצה הארץ, וזוהרו הולך בכל העולמים, ותפארתו על כל המדריגות. מנחיל מנוחה לעמך בקדושה וטהרה. אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה. לך אני קורא באות ה, אות שניה של שמך הקדוש, ובכל תולדותיה, שתפתח פתחי קדושתך, ושערי רוחך הקדוש והטהור לכל עמך בית ישראל באהבה רבה. וכן יהי רצון מלפניך אלקי האלקים ואדוני האדונים, אלקי השמים ואלקי הארץ, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי. ואני אליך בטחתי ה', אמרתי אלקי אתה. ואני תפלתי לך וגו':

תפלה ג:

רבון כל העולמים, אל אחד יחיד ומיוחד, ה' ה' אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים נושא עון ופשע וחטאה ונקה. ה' אחד ושמו אחד. וכתוב, "(ומסתי) [ומשתי] את עון הארץ ההיא ביום אחד". ימלוך ה' לעולם אלקיך ציון לדור ודור הללויה:

אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, הנאמנים בבריתך, ובאהבתך נהרגים כל היום. כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה. שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד. בשכמל"ו. אתה מושל בגבורתך עולם, המתגאה על כל גאים, וערפל אבק רגליך, על שחל ופתן תדרוך. השובר גאון עריצים, משפיל רמים ומגביה מעפר נדכאים. אתה לבדך נשגב במוראך. רועה חסיד, ואב מרחם, על כל צבאותיך, בגאון אימה, והדר תפארה. סומך לכל הנופלים, וזוקף כפופים. בכחך הגדול ובזרועך הנטויה, כגודל חסדך, והמון רחמיך. ברוך אתה, ומבורך זכרך, מפואר על כל, ומרומם על כל ברכה ותהלה. אתה הוא יקוק האלקים לבדך. כל סער וחשך עושה דבריך. ולמצותיך יעמדו גדולים ורמים, נבזים ושפלים, לדעת כי אתה אחד. מי עשה ואתה לא צוית, מי הקים ולא יעצת. אתה לבדך מושל לדור ודור. אחד לעולמים, הדור, יחיד, מרומם על כל. יודע כל נסתרות, החופש חדרי בטן, ומבקר תחתיות ארץ. המנהג עולמו בחסד, ובריותיו ברחמים, אדון דובר נאמנה, יחודך עד דור ודור, מושל בגאותך לעולמי עד:

יהי רצון מלפניך, אלקי האלקים, ואדוני האדונים, יחיד המרומם, והאל הטוב, לגלות אורך לעמך, למען דעת כי ממך כל טובתינו. אליך נשתחוה יחד, ואליך המון ורגש. קול שירתינו יעלה לרצון, יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו. אתה צדיק, וצדקות אהבת, וישראל עמך בצדקתך ישמחו ויעלוזו, כדבר שנאמר, "ועמך כלם צדיקים לעולם ירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפאר". ובשעה שיגיע אורך אליהם, ברור, וטהור, באין חשך ואפלה, הלא תשמח בהם שמחת עולמים, ועמך ישמחו בך בעוצם אהבה, בתוקף ידידות, וכן כתוב, "ישמח ישראל בעושיו בני ציון יגילו במלכם". "זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו" שע"ח גווני חשמליך, המתלהטים לפניך בתוקף אשם, יעלו וירדו באלף מיני דיבורים, להלל לך בגאון עמך צור ישראל, ובקדושתם יקדישוך, ובהתלהטות אורם יאיר נוגה על כנפות הארץ, בד' אותיות האוחזות בהם, לטהר אותם, כדבר שנאמר, "לאחוז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה". כל ברכה וחסד, כח ומשפט, מלפניך יזלו על ציון הר קדשיך, חיים עד העולם. ונאמר, "ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום". ושומרי החומה, אשר לעיר קדשך, כלם אש לוהט, ממללים תוקף קדושתך, בל יחשו. ונאמר, "על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו המזכירים את ה' אל דמי לכם ואל תתנו דמי לו עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהלה בארץ":

יהי רצון מלפניך אדון השלום לגלות לנו שלומך היום הזה, ואת אליהו עבדך הנביא נאמן תשלח לנו לעוף בארבע עפפות, בד' אותיות שמך אדני וכל תולדותיהם, מרכבותיה בכל כח והדר תפארה, לעשות שלום בעולמך. וכן כתוב, "הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בא יום ה' הגדול והנורא והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם":

אתה האל הקדוש המהולל ברוב תפארתו, ייושב תהלות ישראל, הבוחר בעבודת עמך הנורא על כל סביביו, המתגאה על ד' חיות הקדש, הנערץ בסוד קדושים. ארבע פנים לחיותך, כלם פונים אל היחוד, אל אחדותך, אל אחד. בהם חתמת חותמי פני עמך בית ישראל, אלה לימין ופניהם אריה, אלה לשמאל ופניהם שור, אלה לפנים ופניהם נשר, אלה כלל כלם כאחד - פניהם פני אדם. ושכינתך קדוש בתוכם, היא מתהלכת בין החיות. אשרי העם שככה לו אשרי העם שה' אלקיו. וכתוב, "כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ה'". הלא בהאירך אורות קדשך, מן הכסא הקדוש על ראשי חיות הקדש, יגיעו בעוצם קדושתם אל ישראל עמך, אשר בחרת לך להיות חוסים איש תחת דגלו. ושכינתך הולכת הליכות קדושתה, הליכות אלי מלכי בקדש. וסביבותיה רבבות אלפי ישראל, לד' מחנות ישירו לפניך באימה וביראה, לשאת את משא קדשך באהבה רבה. ברוך אתה ומבורך זכרך אל גדול, בציון עירך, ובירושלים עיר קדשך. שם אשתחוה לפניך ה' אלקינו, ובהליכותיך תנחנו לעולם ועד:

אתה טהור, וטהרתך על עמך, אך טוב לישראל אלקים לברי לבב. רוח חן ואהבה, רוח נכון וקדושה, רוח כח גבורה, רוח הדר ותפארה, מלפניך יוצא בעוצם קדש וגבורות טהרתך, אחריו ילכו כל שרפי קדש חיות ואופנים. וכן נאמר, "אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת ילכו":

מי ימלל כח שאונם בהמלאם מלפניך חיל וחוסן, גבורי כח עושי דבריך לשמוע בקול דבריך. ועל ציון הר קדשך תשב, רוחך קדוש ונורא. ואחריו תנהג צאן קדשיך לעולם, כדבר שנאמר, "לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה' צבאות"; ונאמר, "והיה אחרי כן אשפוך רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם" וגו':

יהי רצון מלפניך לפתוח לנו שערי נועם ידידות קדשך. ויהי נועם ה' אלקינו עלינו ומעשי ידינו כוננה עלינו ומעשי ידינו כוננהו. לב טהור ברא לי אלקים ורוח נכון חדש בקרבי, לדעת את כבודך, וללבוש מוראך, לבוש חסד וצדקה, לעבוד לפניך:

אתה האל המהולל ברוב התושבחות, מתנשא בנועם שירה ומתק זמרה, אשר נושאים לך בכנפיהם חיות קדשך, ואימתך קדוש עליהם. ירוצו לפניך נהרי נועם, ונחלי ברכה, כדבר שנאמר, "נשאו נהרות ה' נשאו נהרות קולם ישאו נהרות דכים". ובהתעטר עטרת השירה לעלות לפניך, מי יחוה הדר מלכותך, רם ונשא, פאר קדשך... זיו השלם והנורא המתאצל מלפניך, המשמח לכל רואיו, המחכים לכל שכל ונותן עצה ותבונה ללכת בכל דרכיך, ביושר ובמשפט, ולקבל מלפניך עוז ותעצומה, ברכה קדושה חיים ושלום:

יהי רצון מלפניך לשמח נפשינו הרעבה לך, וצמאה להדר קדשיך, על מי מנוחות תנהלנו, ותשביענו בטל אורך לעולם ועד, ותודעינו לפאר שמך במהלל שלם. וערבה לפניך ערבת לבבנו, שירות פינו, ורננות לשוננו, יהיו לרצון אמרי פינו והגיון לבנו לפניך ה' צורנו וגאלנו:

האל הנשגב בחביון עוז קדשך, אשר פרשת רקיע לפניך כקרח הנורא. כ"ב אותיותיך מתגלגלות בו לפנים ואחור, בתס"ב שערי אמונתך, בהם מסיבות מתהפך בתחבולות נעלמות, על עם קדשך נפלאות:

מי יחוה עומק עצתך, ומחשבותיך מי יחקור. כי מרוב זוהר הרקיע הנורא והטהור הזה השפילו כנפיהם למטה כל מחנות צבאך. ממעל לראשם סובב סובב זיו הדר והוד בקדושה. לנגד פניהם יזהיר כבוד. ומברכים אותו בהכנעת לב, ושפלות רוח, כדבר שנאמר, "ואשמע אחרי קול רעש גדול ברוך כבוד ה' ממקומו". ונפלאותיך הראת לנוכח פניהם, ברוב נועם ודביקות אהבה. כן תנחילנו קדש וגבורה היום הזה, להביט נפלאותיך, ולעלוז באמתך לבנו וכליותנו. ותפנה אליך כל מחשבותינו, ותאותינו תשים לנגדך. וכתוב, "ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום":

אל יחיד, יושב על כסא מרום, נפלא בכל מעשיו, מכבודו הארץ האירה, ושמים כבודו יספרו. כל ההיכלות וכל הגלגלים נתמלאו מלפניו זיו זוהר ועצמה. אליך ישתחוו, ומלפניך ירעשו כל העמודים הגדולים, וכל אדני תבל הממולאים כח ועצמה. ולפני כסאך כורעים ומשתחוים, ומקבלים ממך אור וברכה. הלא על ציון הר קדשך תכין כסאך נכון מאז. ובהדרתך תמלא כל פנות הבית הקדוש, אשר נקרא שמך עליו. ה' חננו, לך קוינו, הופע עלינו בהדר גאונך. לפני כסאך נכרע ונשתחוה, האל המקודש ברוב גאונו. וברוב אהבתך חשקת באבותינו, ותבחר בהם ובזרעם לדורות עולמים. יהיו לרצון אמרי פינו והגיון לבנו לפניך ה' צורנו וגואלנו. ואל הר עוז קדשך תנהלנו בשמחה ובששון, שם נשמחה בך:

נפלא ברום מעוזו, יושב בחדרי גאוה, ומתעטף באור תפארה. דורש לכל מעשים, המתפאר בשבחי נוגה, אוהב צדקה וחסד, ומפליא מרחוק אמונה, אורו על כל מרומים, והדרו על כל עזים, המולת שרפים מאדרים לפניו. אליך יתפללו כל חסידי עולם, ואת חסדיך יבקשו. כי אתה נמצא אל כל אשר מבקשך. כן תמצא לנו ה' אלקים אלקי ישראל, כי על כסאך תרכב בהדרתך, על עמך תשגיח ברחמים. וכבודך נעלם, ושבחך על כל, ויקרך עין לא ראתה. ברכנו בברכותיך, ותגלה עלינו נעמך, ותחדשנו לברך בשמך. כי אתה ה' אלקים אלקי ישראל המתפאר בעמו לדור ודור:

רבון כל העולמים, כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם, כן מראה הנוגה סביב. מי ידבר הדרך, מי יספר צדקותיך. זוכר ברית עולם, האל הנאמן בבריתו וקים במאמרו. היום הזה תקים בריתך אל שלשת עבדיך אברהם יצחק וישראל, והארץ תזכור, כדבר שנאמר, "וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור":

שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, אחד יחיד ומיוחד, עשה כחפצך בשמים ובארץ, כי מי יעמוד לפניך, ונאמר, "והוא באחד ומי ישיבנו ונפשו אותה ויעש". ראה בצרותינו, ודע את מכאובינו, אמור לצרותינו די, אתה גבור לעולם אדני, בך בטחנו ולא נבוש. קרבה אל נפשי גאלה, חננו ה' חננו כי רב שבענו בוז. כי שחה לעפר נפשנו, דבקה לארץ בטנינו. קומה עזרתה לנו ופדנו למען חסדך. ורוחך הטהור הכלול מששה רוחות, ורוח עתיק יומין על גביהם, תשלח היום הזה, כי אתה מחיה מתים רב להושיע. גשם נדבות תניף אלקים נחלתך ונלאה אתה כוננת. מארבע רוחות בואי הרוח. ה' אחד ושמו אחד. שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. ה' אמר אלי בני אתה אני היום ילידתיך. ונחה עליו רוח ה', רוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת ה'. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי. ואני תפלתי לך ה' עת רצון וגר. ברוך ה' לעולם אמן ואמן:

תפלה ד:

רבון כל העולמים, אל אחד יחיד ומיוחד, מי ימלל יקרך והדר הודך הנעלם מכל שכל, ונסתר מכל חכמה. מפניך ירעשו כל עמודי שמים וארץ, ומגבורתך יחרדון כל בעלי כח. ואזורי עצמה אשר סדרת ברוב נפלאות מושב רום כבודך, בהיכלי נוגה וחדרי תפארה, בם אתה משגיח על עולמך, ומביט בחמלה על כל בריותך, ושמת הרים גבוהים העצומים ברוב ממשלתך, ועליהם (השמרת) [הצמחת] חציר ועשב למיניהם, עולים ברוב יופי, הדורים ומפיקי חן, ונחלי דבש וחמאה העברת ביניהם. מי מנוחות מימיהם, ונוזלים מן לבנון. כסאות וחופה קבעת לחסידיך, להתעדן בזיו אורך, לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו. וכן כתוב, "בנאות דשא ירביצני על מי מנוחות ינהלני נפשי ישובב". ותכלית כל טוב הכינות לכל העובדים לפניך באימה ויראה, מנוחת השקט עולם ועד. ממעל לראש כל רום וגובה נראה הודך, הוד יקר ונעלם. אליו תאות כל נפש, כל רוח אליו תשוקתו, להתעלה עילוי על עילוי, ולאור באורך לנצח נצחים. וכסא כבודך שמת, לשרת אותו שרפי קדש, חיות, ואופנים. ורוחך מנהל אותם אל כל עבר ופנה. ומתחת להדום רגליך רוח סערה ענן גדול ואש מתלקחת ונוגה לו סביב. אתה על במותימו תדרוך. מלכותך בכל משלה, ממשלת יחיד אדון כל. ונתת לאדם אשר בראת לעבדך, תורה ומצוות, לפתוח שערי הרחמים, י"ג שערים. שנים עשר יסובבו בראשונה, ופקידים שמת עליהם שוערים נאמנים, משתחוים ומודים לפני כבודך, ומפתחות השערים בידם, עליהם סנדלפו"ן המשתמש בד' אותיות שמך הקדוש. ובהפתחו שער סתום הכולל כל השערים, האירו י"ב האותיות אל"ף דל"ת נו"ן יו"ד, זה השער לה' צדיקים יבואו בו. שם שער ההיכל המקודש, אשר בו נתגדל שמך הגדול הגבור והנורא קדוש הוא, כדבר שנאמר, "גדול ה' ומהולל מאד בעיר אלקינו הר קדשו":

מי ימלל הדר האוירים, הממלאים כל חדרי הנוגה, בהיות שמך הגדול מתפאר בם יאקדונקי. כי אז קבלו כח כל השוערים הנאמנים, ויפתחו השערים לבני ישראל עם קדשך, אשר בהעלות תפלתם, והיא עומדת מחט לדלתות, הגיע מה שהגיע אל השם המקודש העומד באוירים. וממנו יוצא קול מתוך אור נוגה זיו תפארה, ויאמר, "פתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר אמונים". ומיד יבקעו כל העננים, וכל הרוחות ישתקעו במקומם, והאש הלוהט... והנוגה סובב מרחוק לשער. והתפלה עולה ברוב רחמיך, ומתעטרת עטרה בראש צדיק חי עולמים. ומיד חיות הקודש על משמרתם יעמדו, להלל בקול רנה, ולהשמיע שבח לפני הדר כבודך. אז יעלה כבודך, ויאציל מאורו בד' דגלי מורא ואימה, עומדים על ראשיהם מלמעלה. אליהם ישאו עיניהם כל מחנות כבודך, ולפניך ישתחוו ויכרעו:

מי ימלל עוצם תוקפם, וכוח אשר ניתן בכנפיהם, לשאת חנינה לפניך, וכן ישבחוך, ברוך אתה לעד, ומפואר זכרך בפי כל ברואך ה' אלקים אלקי ישראל, אדיר כל מלכים, אלקי אלקים, ואדוני האדונים, מלך ישראל וגואלו ה' צבאות, לעד תתברך, ולנצח תתרומם לעולמי עד. מלך אדיר, מלך ברוך, מלך גדול, מלך דגול, מלך הדור, מלך ותיק, מלך זך, מלך חנון, מלך טהור, מלך ישר, מלך כביר, מלך לעד, מלך מרחם, מלך נורא, מלך סומך, מלך עוזר, מלך פודה, מלך צדיק, מלך צח, מלך קרוב, מלך רחום, מלך שומר, מלך תם. ובזמן ההוא הדר כבודך מתנוצץ בעוצם נפלאותיו, בעשר שמותיך הקדושים המנוקדים בניקודיהם, וענפיהם ארבעים, מאירים מרום כל עולם, ועד כל הקצוות. מוצאי בקר וערב תרנין, בהעמידך כל המשמרות על מכונותיהם, משמרות היום בעתם, ומשמרות הלילה בעתם. כלם מרננים ביחוד שמך, העומדים לששת הקצוות, חתומים בחותם שמך יק"ו, שמנה עשר אותיות, בהם אות אתה בצבא שלך, להחיות כל ברואך, איש לא נעדר, ויראו יושבי קצוות מאותיותיך:

אתה ה' האלקים, אלקי ישראל, המתעלה ברוב תפארה, מרומם על כל ברכה ותהלה, ברוב התשבחות. בשעה שהרוח יוצא מלפניך לנהל כל מחנותיך, מי ימלל גאונו ותפארתו, כי הוא ממולא מכל סגולת מלכים, מרוקם מכל בשמי הדר קדשך, מן הון העדנים אשר הכינות שם נראה טובך הצפון מעין כל בריה. ובהיות הרוח הזה מביא משם הנועם הגדול, כל הנפשות נדבקו בו ונעשו אחת. מיד, "אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת ילכו". והרקיע הנורא נטוי על ראשיהם, לבלתי יראו את רום כבודך, כי נשגב הוא. עין לא ראתה אלקים זולתך יעשה למחכה לו. בהתחזק כח ממשלת הפנה הרביעית, אשר למרכבת כבודך, אז נעלה נועם מתרומם ממעל לרקיע, ובו עלו כל מעשי בני האדם אשר עבדו לפניך בתום לבבם. וכל סדרי מרכבת כבודך חשו ועמדו. ולא נראה שביל רוחך, כי למקום הנעלם הוא מהלך, ואחריו כל מאורות קדושתך. כי כבודך מתעלה על כסאך, דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. אשא אליך רינה בפי, ולבבי שפל לעומתך. ה' בחרת בעמך, אליך עבודתינו ומעשינו אשר רצית, לפני רום כבודך יעלו לרצון, וזכרונינו יבא לפניך ברחמים, אל אחד ומיוחד:

מי יחוה תוקף הדר המתאצל מרום עוז כסאך בשבת בו כבודך, ונתישבו כל מאורותיו במקומם, לשמח כל ענוי ארץ. כולם יגידו בעוצם ממשלתך, נפלאות ונצורות אשר הארת עיניהם, וישכילו את פועל קדשך. שובה ה' רבבות אלפי ישראל, כי סבב גלגל מסיבותיך שנים לא מעט, ונפלאות עשית על עמך, היום מנוחה והשקט יהי נא אל כל אשר בראת למענך, וממשלתך קדוש תגלה בעולמך, כדבר שנאמר, "מושל בגבורתו עולם עיניו בגוים תצפנה הסוררים אל ירומו למו סלה". ותשלח לנו את אליהו עבדך זכור לטוב, לעשות בעולם. ומשם תעלה כל המעשה אשר עשית, הגדול והנורא, אל מעלות המנוחה והשקט, באות ה' של שמך הקדוש יקו"ק ב"ה לעולם וכו', על ידי משיח צדקך אשר בו הודעתנו על ידי נביאך הקדושים, לתת מנוחה לכל עמך בית ישראל, כדבר שנאמר, "והיה ביום ההוא שרש ישי אשר עומד לנס עמים אליו גוים ידרשו והיתה מנוחתו כבוד":

תפלה א:

רבון כל העולמים, אחד יחיד ומיוחד, צדקה עשינו אנחנו, עתה אתה תעשה, ואליך עינינו, כדבר שנאמר, "כעיני עבדים אל יד אדוניהם כעיני שפחה אל יד גברתה כן עינינו אל ה' אלקינו עד שיחננו חננו ה' חננו כי רב שבענו בוז". ואומר, "ואנחנו לא נדע מה נעשה כי אליך עינינו". יהיו לרצון אמרי פי וגו'. ואני תפלתי וגו'. ברוך ה' לעולם אמן ואמן. יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו, בני ציון יגילו במלכם:

ל"ד:

קומו ברכו את ה' אלקיכם מן העולם ועד העולם:

כבוד ושבח זכות ופאר לשם קדוש חי עולמים:

זוהר הדר דעה רצון יחוד אהבה לבוב לשם קדוש חי עולמים:

כתר פאר ותיקות אהבה וחסד זמרה יושר נדבה ונצח אור ותהלה לך ה' אלקי ישראל:

זכרך עד עולם, יחודך לדור ודור, נצחך סלה ועד, המולת שרפים, ייחדוך קדוש, דרכך מלכנו בקדש, לימודך עלינו תפארה, תהלתך נספר בפינו, ראשון לכל הראשונים, יחיד כיחודך אין, שליט בכל עולמים, יודוך עמים אלקים, ויכבדוך בנזר קדושה, דלתיך בשירה ישקודו, אמונתך בסוד קדושים, לשמך כל יפארו, פינו ימלל שבחך, לפניך גבוהים ישפלו, כושמך כל יחרדון, דעתך ברעדה יבקשו, אתה ה' אלקי ישראל:

מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי:

ה' אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך. [ב.] וצהלה גבורה עצה צדקה לשם קדוש חי עולמים:

כבוד פאר רוממות יושר דעה יחוד הדר וחסד אהבה לשם קדוש חי עולמים:

תפארת ידידות ונועם, גאוה יראה מלכות לקח, עוז יחוד נוי, צבי דעת יושר לך ה' אלקי ישראל:

כח פחד, פדות וצדק, פאר אהבה, אור ותפארה, רינה יחוד שירה, יושר שמחה ויקר, ששון גילה וזמרה, יתנו לך מלכנו, ויודך מושיענו... דורשיך בשמך יגילו, דודים טובו מיין, לחסדך צור עולמים, תפארתך מפואר לעד, יפארוך... וינצחוך בעלי אימה, דעתך יגידו באהבה, הדרך ידרושון, יודעי שמך, ואליך עמים יקדו, אמונים בשמך יפארו, ולך כל יהללו, אמתך נהלל ברעדה, לכבודך כל בראת, פארך נוי לעמך, אתה ה' אלקי ישראל:

ואני ברוב חסדך אבא ביתך אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך:

ה' שמעתי שמעך יראתי ה' פעלך בקרב שנים חייהו בקרב וגו'. ג. מלכות צדקה פאר צבי לשם קדוש חי עולמים:

רינה דעה יחוד ום יושר רון ושבח נוגה לשם קדוש חי עולמים:

מנוחה ממשלה צהלה דעה ייושר פדות אמונה צבי דיצה יחוד לך ה' אלקי ישראל:

ראש דברך אמת, יחד יברכוך סלה, שרי רום מעשיך, דרכך להיטיב לכל, לשמך יהללו חסידיך, ותפארתך על עבדיך, יאתיו לעבדך כל, ויכירוך כל המעשים, דברך נצב לעולם, רוממותך באהבה נגיד, יחודך נספר לנצח, שאתה אדון כל, יחיד מושל לבדך, ולך יאתה המלוכה, דרך מצותיך נרוץ, רוב חסדך נהלל, יגילו לפניך ברעדה, שומרי מצותיך יודוך, וישמחנו] במנת חלקם, אוהבי שם קדשך, ודורשי אמונתך לעד, נגדך כל המחשבות, וכל נסתר תביט, נעלם מעיניך אין, אתה ה' אלקי ישראל:

המשל ופחד עמו עושה שלום במרומיו:

ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום. [ד.] אהבה נוגה גדולה צדקה לשם קדוש חי עולמים:

יחוד הדר דעת רוממות יושר אור לבוב לשם קדוש חי עולמים:

אמונה, לקח פאר נדבה מתיקות נחמה גבורה יחוד מלכות ליבוב צהלה דעה ידידות קדושה לך ה' אלקי ישראל:

יחיד לבדך תמשול, ומעולם אתה אלקינו, דורשיך בחסדך יעלוזו, הדרך נרומם, אמונתך נהלל, דתך תהלה... לתפארתך יחדיו נצפה, תהלתך ארץ תמלא, רואה נשברי לב, יודע מכאוב ענוים, שליט ומי ישנך, יודע כל נסתרות, ומבין לכל תעלומה, דור לדור ישבחוך, אליך גוים ירוצו, לשמך ייחלו איים, פודה משחת אביון, למשפטיך הכל יעמודו, מפחדך רמים יבהלו, דורך במות גאים, אתה ה' אלקי ישראל:

לך ה' הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים וגו':

מושל בגבורתו עולם עיניו בגוים תצפינה הסוררים אל וגו':

ל"ג:

זמרו אלקים זמרו זמרו למלכנו זמרו. א. אחד אלקינו, צדיק הוא, הדור בקדושה, ברוך לעולם, יודע כל, אוהב צדקה, המושל לבדו, ודורש ענוים, הוא באחד, תומך ישרים, אקיק יקוק אלקי ישראל. ב. יחיד לבדו, שמו מפואר, מלכותו לעולם, וכסאו לנצח, המגביה שפלים, ומושיע נדכאים, הדורש ענוים, ישרים דרכיו, המטיב לכל, ומפרנס לכל יקוק יקוק אלקי ישראל. ג. שומר אוהביו, אוהב ענוים, דורש שפלים, כבוד שמו, יחודו נאדר, תפארתו סליחה, רחום וחנון, יושב מרומים, אמונתו לעולם, לקוראיו נמצא, שדי יקוק אלקי ישראל:

ל"ג ג"כ:

א. אחד אתה, הדור אתה, ותיק אתה, האל אחד. ב. הדרך עלינו אל, יחודך עלינו אל, ויעודך עלינו אל, האל מטיב נשירה לך. ג. האל מטיב, הצור נאמן, יחיד רועה, ואב רחמן... תושלב"ע:

עולם העשיה:

עולם העשיה רבון כל העולמים מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, המיוחד בפלאי אורותיך, הנשגב במוראיך בהיכלי קדשך, הנדרש לכל דורשיך, בי"ב תחומי עץ טוב פרי צדקתך, ומושל על כל בריה בגאון, מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך לכל דור ודור. אל דעתך נשגבה יחיד נאדר בקדש. ואני ברוב חסדך אבא ביתך אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך, אשר בנית היכל לשמך על הר ציון זה שכנת בו, שם הראת תעצומות קדשך, דרכך והליכותך שבח רום יחודך. אין כמוך ואין דומה לך:

ובאבן השתיה אשר ממנה יסדת עולם ברוב גאונך, רואה את הנסתרות, צופה עתידות מעולם, אין יחיד כיחודך יוצר רוח האדם בקרבו, עזוז תפארתך חיים לכל חי, אומץ תפארתך יגילו אלים וברקים, לשליחותך מזומנים כנפי רוח, דורשים קדושתך בקול המולתם סלה, יביעון תפארתך, יגידו הדרך אש אוכלה, טובך ותוקפך יספרו תקיפים, עושה כל לבדך, לב כל חוקר, מנשמתך אויבים יאבדון:

מי יחוה הדר תהלתך ברקיעי נוגה אשר פרשת על תבל ארצך, ומשטרך שמת בארץ. לך אני מודה ומרנן ביחוד שמך, אדיר אדירים, אדיר ונורא, אדירירון נכבד בגאון תפארתו, כי קרב רנתי לפניך ה', ותפלתי באהבה תשמע, יקוק אלקי ישראל אבינו, הוד דעתך יהללו הדרך, ואליך נאמני אהבתך יתנו הוד יחוד יקר הדרת קדש, להלל ולפאר בזכרך יקוק אדני. אדון צור כל העולמים ברוך שמך, ומרומם זכרך לעד ולעולמי עולמים:

אתה אדני אדון כל המעשים, שולט בתקפו על כל רמים ועצומים, מחריד באימת גאון ורום ממשלה. לפניך יכרעון ויפלו כל אשר עשית לכבודך, ובשמך יהללו, לפניך יודו, ומלפניך יחרדון וישפילו גאונם כל מלאכי רעש וחימה:

אדיר שמך, נאדר בקדש, אל נערץ מפליא בהדר קדשו, מי ירום לפניך, ומי יעוז נגד מלכותך המושלת בכל, כדבר שנאמר, "ומלכותו בכל משלה":

רם על רמים גאה על גאים, שפל לשפלים, ועניו לכל ענוי ארץ. אסירים בקשוך, שבוים סגורים חותם צר, אליך ינאקו ממשפל חושך, וממהמרות אימה ופחד בשמך יזכרון כל יכול. פודה זרע קדושיו, יושב עליון, גואל ענוים, למען שמו, פותח מאסר, זוכר ברית, קרוב לכל קוראיו, אלקים בשמך גדלת, ימנך ומשפיל צוררים, יודע כל נסתרות, לכל לבב חוקר, יחד לפניך נשא ושפל, אל נקמות ה', אל נקמות הופיע, הנשא שופט הארץ, השב גמול על גאים:

שמך קדוש מלכותך לעד לעולם, ועל ציון הר קדשך נשגב שמך, אדון כל הנפלאות. וה' בהיכל קדשו הס מפניו כל הארץ. לפניך יערצו אופנים אראלים, מליאים מאימתך, זעים וחלים, מהדר תפארתך, מרננים בשמחה, וביחודך יגילו. מלך אל חי, צור כל העולמים, קדוש בחדרי נוגה, טהור ושלמת אורך, מעטה תפארתך הדר וזיו, קדש וטהרה וברכה. תפלת עמך לפניו כקטרת תערב, תקבל לרצון, ואני תפלתי לך ה' עת רצון וגו':

ושנים עשר צירופי שם קדשך אליך ישובו בני אלים שנים עשר שבטי ישראל כלם כאחד אל מקום אחד, לפניך ישתחוו ויכרעו, שמך קדוש מתמלא עליהם זיו פאר קדש ורננה אלף דלת נון יוד, הן בגבורתך תחריב ים, ותקרעהו לי"ב גזרים. כן תעשה היום הזה, צולה תחריב באפך, יבשו נהרים מקנאתך, וזעמך על כל העמים, וחמתך על כל הגוים אשר לא ידעוך, שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד:

שבע רקיעי נגה לפניך פרשת (והדך) [והודך] עליהם, נורא ברוב גאותך, משרתים טהורים נאמנים בשליחותך, ומצוותך עליהם, ואדנותך בהם, ואת שמך יקדישו בקול רנתם. בהם תשגיח על כל בריותך, אם לשבט, אם לחסדך. לארצך תכין מטר וגשם ממרומך, להשביע נפש שוקקה להרוות ארץ, להפוך מדבר לאגם מים, וארץ ציה למוצאי מים. עיני כל אליך ישברו, ואתה נפלאותך ומחשבותך על עמך בית ישראל:

אנא מלך ידך תפתח בשמך הקדוש יקוק תשביע לכל חי רצון, ותמלא כל שבילי ברכותיך אור נועם, וצהלה וש... תן כבוד לשמך ה', אלקים אלקי ישראל, ואליך ישאו רנה ארבעת אופנים, העומדים בכחם לשאת משא רום כסאך, ממעל להם נצב לדין עמים, ומשפט לאמת תוציא, אמת מארץ תצמח, לעמך הנאמן היום הזה. וארבעת אופניך, בכנפיהם ישאוהו, בקול תפלה, אשר עבדך מתפלל לפניך בעד עמך בית ישראל:

איחד זכרך אדיר ונורא להעלות שכינתך על כנפי כרובים המעופפים בהמולת תפארתה, המתנשאה על כל ראש, הודה יהללו, ותהלתה יספרו, כל בעלי נועם ונעימה ומתק לשון, ומבחר שפה יזכירו בשמך כל נשמות חסידיך הדביקים בקדושתך, מתאמצים ללכת בדרכיך, אל חי, שדי צבאות אלקים אדירים, אל מלך חי וקיים לעד, אלקים חיים ומלך עולם. שם קדשך תזכיר על כל צבאותיך, למלא פניהם הדר זיו וקדושת תפארתך. ועלי אני עבדך תאציל כן נוגה הדר חסד יקר וזיו להתהלך לפניך ברוב ענוה, ומלאך קדוש ללכת בכל דרכיך ובנתיב מצותיך לעולם ועד:

אליך יקוק נפשי אשא, להתדבק בנועם תהלתך, כי אתה הנותן חיים לכל עמך בית ישראל, כי עמך מקור חיים באורך נראה אור. חיים ואור מלפניך תתן היום הזה, לכל עמך בית ישראל, תן להם כנשר אברה בכנפי רוח להעלות אותם מטיט היון, וממצולה מלבב ימים, להתחזק בעבודתך, ולהשתחוות לפניך בהדר שם קדשך, ירוממו ויגילו, כי כל פה וכל לשון לפניך ישאו רנה, אלקים חיים ומלך עולם, ובשמך הקדוש אל אדני תצוה פחדך על כל צר ומסטין, תאמץ בגבורתך כל חיילי קדשך, ומברכתך יבורך עבדך לעולם. הטיבה ה' לטובים ולישרים בלבותם, והמטים עקלקלותם יוליכם ה' את פועלי און שלום על ישראל:

עד כאן (ב)עולם העשיה:

עולם היצירה:

עולם היצירה מי יפאר הדרך מלך עולם, אשר עשית משרתים לפניך, וקדושים יצרת לך לשרת לפני כסאך, נושאים אליך רום עיניהם, נפחדים ורועשים בהדר גאונך, ומטיפים שירה וקול רנה נחלי רננות, ושבח פאר לפניך יריצו, ומפיהם בשמים יזלו, כי שמך בפיהם ותהלתך על לשונם, עוטים אימה, ואזורים יראה ופחד, כדבר שנאמר, "אל נערץ בסוד קדושים רבה ונורא על כל סביביו". ושמות קדושתך צובאים על ראשם, מעטירים כתר על קדקדם, ומלבישים אותם הוד הדר גאות וגובה, ואתה מלך מתגאה על כלם. בזמרת תהלתך ושלות אמונתך בסוד קדושים לפניך אשתחוה, ולפניך אכרע היום הזה, להקריב אליך רנתי. מתוך שפלות וענוה, באימה וביראה, להודות לשמך, ואומר, "הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו". "כל הנשמה תהלל יה הללויה":

אתה קדוש ומקדש קדושך, אתה ברוך ומברך מברכיך, אליך... [ישירו] המולת חיות קדש, לשאת רנה בכנפיהם, ואת שמך יקדישון, כדבר שנאמר, "קדוש קדוש קדוש ה' צבאות מלא כל הארץ כבודו". מברכים כבודך ממקומו. וכן כתוב, "ותשאני רוח ואשמע אחרי קול רעש גדול ברוך כבוד ה' ממקומו". והפקיד הנאמן אשר על כלם מטטרו"ן שמו מתנשא לפניך, בזיו הוד והדר. מעלה הרנה לפני כבודך י"ה. טכסיסיה נכבד ונורא, אחד אלקים בשמים ובארץ, להגיד שבחיך על כל קצוי ארץ, ששת קצות עולמך, אשר חתמת בשמך יה"ו למזרח, למערב, לצפון, לדרום, למעלה ולמטה, אחד אתה בי"ב צירופי שמך הקדוש יקוק, אני מעלה תפלתי לפניך לחבר כל ענפי אילן החיים, עץ חיים היא, שמך הקדוש יקוק ברוך הוא לעולם ולעולמי עולמים:

מי ימלל תקפו ורוב תפארתו, ההדר ברוב ממשלה, אשר שמת לנהג עולמך בחד"ר, ומלפניך משפט(נ)י יצא, עיניך תחזינה מישרים, לנהל בצדק ענוים ושפלים, לרומם דלים עד שמי השמים. אשר לקחת עמך גוי מקרב גוי, והעלת אותו על כנפי נשרים, אל שמך הקדוש הנורא הזה, כדבר שנאמר, "ואתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי". כנפים אלה תשלח לי היום הזה, להעלות תפלתי זאת לפניך, לשמוע בקולי ברחמים גדולים:

ששת הכנפים מפוארים וגדולים, מעלים הוד שמך ברוב גבורתם אבג יתץ, קרע שטן, נגד יכש, בטר צתג, חקב טנע, יגל פזק, שקו צית. וכן נאמר על יד נביאך, "שרפים עומדים ממעל לו שש כנפים שש כנפים לאחד, בשתים יכסה פניו ובשתים יכסה רגליו ובשתים יעופף":

מי יחוה הוד תפארתו בהוציאו ממנו שלשת הענפים הגדולים, רמים ונשאים, מפוארים בהדר גאונם, ואלה שמותם יקוק יקוק יקוק בהם נראו תעצומות כוחך, גדולתך גבורתך ורוממות תפארתך, שאתה אל ואין עוד, ואין אלקים מבלעדיך, כדבר שנאמר, "אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלהים". וטלך נוזל עליהם מרום חביון עוזך, הדר קדשך הנשגב והנעלם, ומהם נוטף ויורד אל כל אשר צדק במעשיו לפניך, לקחת מאתך ברכה ונדבה:

שלש עשרה שמותיך מופלאים נוראים במעשיהם, נזכרים ונעשים על כל דבר ודבר למהר אמונה, ולהחיש הצלחה והצלה, מאתך אל אחד, שלש פעמים נוטפים על שלשת ענפים, ואלה הם שמותך, רצך, גספי, פסטפט, תגל, תולמי, פגש סחק, פתיט, טפהג סחק, כתכומי, י"ג מידות הרחמים באתב"ש. טפבת זפט, פובז, פסנתק, פטדץ. וברדתם ברוב גאון תפארתם, מתחת לענפים האלה נתחברו יחד, ועשו שלש עשרה נהרות, אין קץ לעוצם תפארתם, ולאומץ קדושים. מי יתן תכלה בהיות כל נהר מתגבר ויוצא שלש פעמים בכל יום, כנגד שלש פעמים אשר נטף טל קדשך על הענפים האלה. שם מצאו מנוח נשמות חסידך אשר עמלו בתורתך ואת חילם נתנו לך, מלך אל צור עולמים:

מי יגיע לספר תהלתך, במלל יופי נועם וחדוה ביופי זיו והדר והשמחה, היוצא משלשת הענפים הגדולים, כאשר הוציא ענפיהם תחתם ארבעה לאחד, ונראו י"ב שבטים נעימים מליאים חדוה והשכל, מפיקים נגה [ו]מוצאי מדע, מחכימים לכל רואיהם, ומשיבים לכל [ה]נפשות:

מי יגיד כחם ותפארתם, אשר נתעצמו להראות נועם שרשם הנאה והטהור לעד. וכן נראה עליהם שנים עשר צירופי השם הקדוש הזה, מתעטרים על ראשם, ומכתירים להם כתר גדול, מלפניהם נכנעו כל שרי חימה וקצף. כל בעלי [סער] ובהלה סופה וסערה ענן וערפל. ואני באתי לפניך בכחם וכח עטרותיהם, להזכיר בשמך היום הזה, להעביר כל ענן ומסך המבדילם בינך ובין עמך בית ישראל. ויעלה לפניך זכרון עדותם לרצון, כדבר שנאמר, "ואתם עדי נאם ה' ואני אל". שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד:

רום תפארתך מרומם על כל ברכה ותהלה, יושב על כסא כבודו, ומביט ברחמים על כל בריותיו באהבה וברצון. שבעים תמרים מתוקים מדבש שמת להנחיל אוהביך, ולהתם חטאתם, כדבר שנאמר, "תם עונך בת ציון" וכו', ואומר, "יתמו חטאים מן הארץ" וכו'. ואלה הם שבעים שמותך, מתפשטים בכחם מן השרש הנאה יקוק ב"ה לעולם ועולמי עולמים, לרפאות בהם את מזבח ה' ההרוס, כולם אבנים שלמות, מצטרפים באותיותיהם שלש לאחד, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. מהם (י)אמשיך היום הזה כפרה וסליחה לכל עמך בית ישראל, לכלא פשע ולהתם חטאה, ולבנות קדש עולמים:

ומי ירומם הדרך בשש מאות אלף גוני אש המתלהטים מלפניך, נראים בהדרם מליאי זיו ועצמה. כלם אש לבנה חופפים על כל בריותיך, ומתנוצצים בהם כעין נחשת קלל. הם שש מאות [אלף] אותיות תורתך המתחזקים ברום קדושים, למספר בני ישראל. ובצאתם מלפניך, עמדו על ענפי אילן הקדוש, ונראו שם כפירות צדיק עץ חיים, להשביע לכל נפש, ולחיות כל רוח באור פניך. אותך אקרא היום הזה אלקי האלקים, ואדוני האדונים, ה' אלקים אלקי ישראל, המפרנס כל ברואיו, הזן יצוריו בחסד וברחמים יקוק ב"ה לעולם ועולמי עולמים, שתשגיב שמך על כל צבאותיך, ולעטר עמך בכתר קדושה, לשמוח לפניך, ולעלוז באור שמחתך, לראות בטובת בחירך, ולשמוח בשמחת גויך, להתהלל עם נחלתך. ואני תפלתי וגו':

עד כאן עולם היצירה:

עולם הבריאה:

עולם הבריאה אל שדי רבון כל המעשים, יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל, אברך שמך, איחד זכרך, אל גדול ונורא, יושב על כסאו מעוטר בכבוד קדשו. המהולל ברוב תשבחות, גבוה על גבוהים, נשא על כל נשאים. ברוך אתה לעד לעולם אלקי אמן סלה ועד. ואני ברוב חסדך וגו'. דופק על שעריך, נשען על אמתך, ובוטח בחסך, אלקים חיים ומלך עולם:

איחדך אהללך, נעלם מכל בריה, נסתר מכל רעיון, וביד הנביאים (אתדמה) [אדמה]. ברוך אתה ומהולל לעד. צור אדון על כל המעשים, אהיה אשר אהיה, ה' אלקים אלקי ישראל:

אדני שדי אין דומה לך, המהולל בשמך אהוה, את השמים ואת הארץ אתה מלא. לכבודך אין חקר, לתהלתך אין תכלית, אחד יחיד ומיוחד. שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד. וכן נאמר, "אני ה' הוא שמי' וגו':

קומה אלקים הנשא, תקות לבבנו, אדון לך עינינו תלויות, רומה על גלגלי כבודך, הנשא על מכון אמונתך. לך אנו, אתה תוחלתנו, אמונת ישראל, לדור ודור אמונתך, תהלתך לשנות עולמים. שמע קול עבדיך המתנשאים לבם לעבדך באמת, וההולכים לפניך ביושר ובתמים. קומה אלקים, אל יעוז אנוש, ישפטו גוים, יכרעו לאומים, יפלו לפניך כל משפחות האדמה, יכירו אותך כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך תשבע כל לשון. וכן נאמר, "והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד":

בפתחי קדושתך אזכיר שמך שדי צבאות, אלקי ישראל, אתה אמת ושמך אמת. יסכר פי דוברי שקר, ועולתה תקפוץ פיה. אשת זנונים תמאן לעד, ושנואה תבעל באהבה. כבוד מלכות עוז תפארתך, כי אתה מלך חי וקיים לעד, ושמך נכון, ומלכותך לדור ודור. העלה דלים מטיט היון, השב נדחים לאדמת קדשך, מלוך לבדך, כי אין עוד זולתך. וכן הוא אומר, "ובאו האובדים" וכו':

שדי אלקי ישראל, הבוחר בשירות עבדיו, ומקדש מקדישיו ברוב קדושה, לפניך אופנים וחיות הקדש ישאו רנה וברכה, שרפים עומדים במורא, יקדישוך, ישמיעו לפניך שירה מתוקנת, הוד הלל ושבח זמרה, לכבודך יתנו שבח ופאר, צדיק חי עולמים. מפיהם תלהט להבה, ובדיבורם ברקים יוצצו, בוערים כמראה הלפידים, מטילים אימה, זורקים פחד, ואימתך קדוש עליהם, באור פני מלך חיים, הדרך אל אלקים, נשגב על כל, נורא על כל. ואתה קדוש יושב תהלות ישראל, הוד יופי, מהלל נאה, קדש תעצומות תפארתך מקצה הארץ ועד קצה הארץ, הודך בהיר כעצם השמים לטוהר, וממך מתפרנסים כל בעלי שכל, וגובה מדע, מתעטרים בברכותיך בכ"ב מדריגות אור נעלם החופף; נמשך ויוצא מהוד פניך, וזיו כבודיך, עצם זך וטהור, המתגלה(ר) בהמולה שיר זמרה, הבוחר ברוב תושבחות. אליך אשא רינתי, אזכיר בשמך, ומיחד תפארתך, ממליכך מלך על כל צבאיך, כל עירין וקדישין יפארוך, ירוממוך לעד, האל נשגב ברוב תפארתו, ברוך שמך לנצח נצחים:

אין כמוך ואין דומה לך, אל ברוך נעימות בימינך נצח, זהרך טהור וקדוש, בהיר הוא בשחקים. ולפניך ינעימו נאים ומשובחים, גבורי כח, כביר חייליך, גדולים מפוארים, נושאים דגליך על ראשם, לשם ולתפארת ולתהלה. כח שמותיך יגידו, בפיהם יעריצוך, משתחוים לעומתיך, רצים בשמחה אל כל כנפי ארץ. אין כמוך אלקי האלקים, ואדוני האדונים, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. מנוגה נגדך, האירו כל המחשכים, כל ערפלי טוהר, ברדת בש... אורך הגבור והנורא, בשמחה אני מזכיר שם צבאות אלקי ישראל. ענני היום הזה, לגלות אמתך על עם קדשך, לדור ודור. ימלוך ה' לעולם אלקיך ציון לדור ודור הללויה:

הגבור ברוב גבורה, זך ונקי, המזכה עמו בטהרת קדש, אתה מלך תם ומתמם תמימים. מלפניך יחרדון כל אבירי לב, וכל חזקי כח ירעשו מפניך. גבורתך אש אוכלה, וקנאתך לטוהר עולם. מרעיש הרים, מפוצץ סלעים, כביר כח, שגיא וחזק, נהר דינור מלפניך מטיף, בוער ברשפיו, לוהט בשלהבותיו. קולו כקול שדי, המולתו כסער סופה. ואתה מלך מתגאה בגאותך, משפיל רשעים עדי ארץ. רומם שפלים עדי מרום, לפניך אקריב רינתי, מזכיר בשמך, ומשורר לשמך, שמע תפלתי (כי תפלת) [כתפילת] עני וכואב. וכן נאמר, "כי לא בזה ולא שקץ ענות עני ולא הסתיר פניו ממנו ובשועו אליו שמע":

מלך אהוב נחמד ונעים, אשר אהבת עמך לעד לעולם. ובאברהם אוהבך הסדת תבל בל תמוט, כוננת אדמת קדשך, ונתת תורה לעמך באהבה. מזהיר עיני דורשיך, משכיל לב בוטחיך, פודה מצרה עבדיך, ומנחיל שלום ענייך. אוהב צדקה ומשפט חסד ה' מלאה הארץ:

מי ימלל הדר נועם קדושתך. אל נאמן המספיק מזון לכל בריותך, עליונים ותחתונים, בשעה שנתמלאו שתים צינורות קדשך בנועם ידידותם. מתעטרים בשמם, ומנשאים ראשם על כל צבא. אל שדי נאור בהדרת קדשו, אשר מאתך כל ברכת טוב, וכל משרתיך קוראים לך באהבה, ואתה נותן להם את אכלם בעתו. שמחים לפניך על כל הטובה. אשר אתה עושה עמהם. ואור טובך הולך מסוף העולם ועד סופו. ונועם זיוך מבהיק אור ומפיק נוגה, חדוה והשכל, קדש וטהרה, שמחה ורננה, צהלה תודה וקול זמרה. אותך יברכו, ובאורך יהנו. מתעטרים באור קדושתך, ומשלשלים כבודך באהבה רבה. בשמחה אני אזכיר, ובאהבתך אני מתקשר, משתחוה לפניך בידידות לבבי, כורע ארצה אל אפיים, אודה שמך. אל תשיבני ריקם מלפניך, כי אתה אוהב ישראל, ותראה אהבתך לעמך היום הזה. למען דעת כי ה' הוא אלקים אין עוד:

מלך אל חי וקיים, מי יספר הוד רצונך, ומשגב מהללך. המתעלה במעלותיו כאשר יוצא מפי שרפי קדש. חיות ואופנים לשמך יעריצו, ותהלתך ירוממו בפיהם. מי יגיד רוב אורה, ועוצם השמחה המתאצל מלפני הדר כבוד, וממנה נתמלאו כל השבילים וכל הנתיבות הגדולות אהבה ורצון טוב. ותפלת עמך בית ישראל עולה לפניך בכח גדול, אשר נתת בכנפיה, לעופף אליך באהבה רבה, בהיות אור רצונך מאיר אל עבר פניה, ומוציא אותה מכל החושך, להאיר ברוב עוז ותעצומה, ליחד שמך בתוקף הברכה, והרצון השלם. כל רזים צפונים אתה מגלה, וכל תעלומה תוציא אור. ובראות עבדיך הנאמנים חפץ אהבתך, נתמלאו עצמה, ואזרו כח להלל לפניך, ולהפיל תחנה ובקשה לפני כסא ככודך, וכפי מהללם כן יעלו לפניך, ובעלותם כן ישירו, ובשוררם ישתחוו לפניך, ובהשתחוותם ישאו ממך חסד וברכה טובה, להשביע לכל חי רצון, וממלאים... צבאותם עוז וגבורה חכמה וחיל מלפני הדר כבודך. בשמחה אני מזכיר, מגלה רזים, ומודיע צפונים, שתקבל תפלתי ברצון לפניך, לעורר אהבתך, ולתת קץ לצרות עמך בית ישראל, סוף לאבלם ומנוחה לכל עמלם. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי:

קדש קדשים דבריאה:

קדש קדשים דבריאה קדוש בכל מיני קדושות, קדש קדשים מכון לשבתך. אחד מיוחד בהדר גאונו, מושל ברוב תפארתו, הדור בגאון עוזו. ברוך ומבורך בפי אראלים חיות וכרובים. צדיק צדקות אהב, מי יוכל למלל הדר שבחך ועוצם הקדושה הנפלאה המתאצלת ברוב אורה מלפני רום כבודך. כי אתה אל ואין זולתך, אשר בחרת בעמך מעולם, ותשם עליהם תבל בשלשת העמודים החזקים, אשר עליהם יסדת עוז ממשלתך, אברהם יצחק וישראל עבדיך אשר שמך נקרא עליהם, ועטרת כבודך תפארה על ראשם. מי יגיד רוב זכותם בהיותם עולים להשתחוות לפני יחוד עוצם ממשלתך, ונראה כבודך חופף עליהם, ומחשבתם בנועם מהל... יופיו, נתחדשו לעבוד ברוב כח ועצמה, מכבוד שמך הנכבד והנורא. ובצאתם מן הכבוד, נראו פניהם כפני השמש בגבורתו, ונהנו מזיום כל רקיעי גובה ועמודי ארץ, וכבודך תומך בימינם. כל שתה תחת רגלם, לעטר בראשיהם כבודך. מי יגיד תפארתם בהתחבר עליהם כל בעלי נבואה מראה וחיזיון, לשרת לפניך איש כפי כחו. ויוסף צדיקך משלים שלום לעמך, בהדר נועם זיו, תפארה, יחוד, כח, עצמה, והלל. כי אלקי השלום אתה, וכן כתוב בדברי קדשך, "ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום":

עולם האצילות:

אצילות אחד יחיד ומיוחד, אדני אלקים, השולט על כל גובה רום עבדיך המשרתים לשמך. ברכה וחסד כח ומשפט אתה נותן לכל חייליך. אלקים כביר דעת טובך מהללך ישמיעו כל גדודיך באימה רבה. כבודך וטוב זכרך ועת יהללו דורשי תפארתך. הדרת שם תפארתך פאר אורך יעריצו אהובים לפניך. ברכת מלכותך בשבח מידות ותיקותיך כל נכבדי זמרה ישוררו בפיהם. מלכותך צדקה פארך צבי לכל עמך בית ישראל. כולך צדיק פודה צמח צדיק לעמך גואל ומושיע, אקיק אשר אקיק, אחד ואין זולתך, לפניך אני כורע ומשתחוה ברוב אימה ויראה בכל רעש וחלחלה, חרד מהדר גאונך ומשתבח בתהלתך, עבד שפל לפני רום כבודך לעולם ועד. ברוך אתה ומבורך, זכרך לעד ולעולמי עולמים, אמן סלה ועד:

רבון כל העולמים, לפניך עבודתינו, ואמתך מבטחינו, אתה עדינו בעליונים ובתחתונים, שעל אמתך אנחנו בוטחים ונשענים. אנא אל אמת עמוד לנו באמתך, שלא נבוש ממבטחינו, וממשען עוזינו לא נכלם. אתה ה' ידענו כי צדק משפטיך ואמונה עניתנו, כי אנחנו חטאנו לפניך, אנחנו ואבותינו, מלכינו, שרינו, וכהנינו, שופטינו, ויועצינו, וכל עמי הארץ, כי אתה במנוחת שלום נטעתנו, ואנחנו את אדמת קדשך תעבנו במעשינו. ותזרנו בארבע כנפות הארץ כיום הזה. ומה נדבר לפניך כי לא נתיסרנו בכל תוכחה, והוספנו על חטאותינו פשע, לפנות איש לבצעו מקצהו. ואין שב אליך באמת זבלבב שלם, ואין זוכר צדקת אמונתך, ואין שת לבו ליחודך, לעבדך בטהרה ובלבב נקי לשמך כי טוב, אין מתעורר להחזיק בך:

אבל רבון העולמים שופט כל הארץ, צדיק ונאמן, האף תספה אנשים חסרי לב, שכורים ולא מיין, וחשך ענן וערפל מחשיך עיניהם, לבלתי ראות אור אמתך, ומה אתנו חכמה היום הזה או דעת או תבונה, להכיר אמתך, אלקי האלקים ואדוני האדונים, אותותינו לא ראינו, אין עוד נביא, ולא אתנו יודע עד מה. ואיך ישובו לפניך בניך הקדוי? ים, ומחיצת ברזל מפסיק לפניהם, לבלתי ראות אור אמתך, הן אם חטאנו לפניך בהיות מקדשך על מכונו, וברוחך העדת בנו, ובנביאך יסרתנו, ללכת בדרכיך באמת. ועתה כמה דורות עזובים אנחנו בתוך מצולות ים נגרש וחימה בוערה. אין השקט, ואין הפוגות. ומי ידע לשוב עדיך, ומי יבין לבחור דרכיך, לסור ממוקשי מות:

אנא השם הנכבד והנורא, ההגוי במורא כבודו, המתעצם ברוב גאונו, יהדריאל, ה' אלקי ישראל תן כבוד לשמך, תן הדר לשכינת עוזך אל אמת, שדי נשגב ונורא אכתריאל יה ה' צבאות, הקצור קצרה ידיך, הן לא כבדה אזנך משמוע, כביר נשגב אמיץ ונורא. אמצרן אדיר אדירים, עשה אומץ ברוב כוחו. פלהיראות רום ונשגב בחדרי תפארה, עשה אות לעמך לטובה, גלה אמתך לעם מבקשיך, ידעו דורשיך הוד שמותיך, יבינו חרדים לדבריך, תוקף אמונתך. עד מתי ה' יחשך אור לעמך, חננו ה' חננו כי רב שבענו בוז:

אנא בשם נכבד אדיר ונורא, המהולל ברוב תפארתו, הנהדר בגאון קדשו, יקוק אלקי ישראל, כפר נא לחטאים לעונות ולפשעים שחטאו עוו פשעו לפניך עמך בית ישראל. עננו בגאון עוזך תלמיה תלמיה רוה נחת גדודיה, הליכותיך אלקים נוראים בהדר קדשך. קרע ים לעמך, ועשה מסילה לשאר עמך, ישוב אליך ברוב ענוה, בבכי יבואו ובתחנונים תובילם, להודות לשמך. אל אלקים יהמו מעיך על עניי הצאן, (תרם) [טרם] תכלה שארית יעקב, טרם תאבד פליטת בית ישראל. ראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב, קול דמי בניך יעלו באוזניך, דמי אבות ובנים המעורבים יחד, שפוכים בחימה מיד רשעים שונאיך, ומנאצי שמך מתחתיות הארץ, צועקים אליך נאקת חללים. אנקתם שומע אנקות, עד מה תעלם אזנך משועתם, לקול חלליך ירעשו הרים, ירגזו מוסדו הארץ, ינועו שמים ממעל ועמודי רקיע ירופפון, וכסאך הנשגב והנורא מלפניך ירעשו (בתחינתו) [בתחינתם] להפיק מאתך רצון ונדבה, לזכור ברית לעמך בית ישראל, ולהושיב שבות הארץ כבראשונה. זאת סגולה בחרתי מכל העמים יקיק יקוק יקוק היש לך כישראל גוי אחד בארץ אשר עמדו באמונתך, וכבודך לא המירו, ברוב סער שואה ומשואה, בבריתך לא בגדנו, ביחודך לא שקרנו. קומה אלקים שפטה הארץ כי אתה תנחל בכל הגוים. ועתה תן נחת ליגיעי כח, מנוחה לעיף ויגע. עשה למען שמך, אל תנבל כסא כבודך, אל תאחר לישועתינו, גלה אמת בעולמך, ורוח קדושתך יקדש חייליך. ינוסס נס ליראיך, תניח רוחך על ראשם, לראות אור באור פניך, להנות מזיו הדרת כבודך לנצח נצחים:

מלך מלכי המלכים השם הנכבד והנורא, כמה מכות הפלאת לעמך בית ישראל, כדבר שכתבת בתורתך, "והפלה ה' את מכותך ואת מכת זרעך". ועתה ה' האין די בכל הצרות אשר עבדו על שכינתך ועל עמך... היא חברתך ואשת בריתך. התשכח (התשכח) ירושלים לדור ודור, אם בציון געלה נפשך, זאת שכינתך אילת אהבים ויעלת חן. עד מתי ה' תעמוד מרחוק, תעלים לעתות בצרה, הלא אל קנא אתה, קנא לשמך, קנא לאדמת קדשך, קנא לכבודך אשר חללו החללים. וכן נאמר, "אני ה' הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן וכבודי לפסילים". למה יחרף אויב רשע ורע, למה ינאץ אדם בליעל איש עון את שמך, הקם (והנשא) [להנשא] לעומתך, הן לא קצרה יד ה' מהושיע. ה' איש מלחמה ה' שמו. הנשא שופט הארץ השב גמול על גאים. קומה ה' באפך, הנשא בעברות צוררי, ועורה אלי משפט צויתה. קנא לשמך הקדוש אלף קי יוד קי. זכור ברית לארצך, בשמך קדוש אילופד ההיי יווידו ההיי. שוב נא על עבדיך שבטי נחלתך, למען שמך המנושא ברום תפארתו יאא ההד וינ ההי. למענך ה' עשה ולא לנו. לא לנו ה' לא לנו כי לשמך תן כבוד על חסדך ויגל אמתך:

רוחך הטובה מנהל במישור לענוי ארץ, מקים מעפר עני, מרומם מאשפות דל ואביון. וכן נאמר, "ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת ה'" י(ו)שב רוחך יזלו מימיך, בשמך הקדוש מצפץ קומה הנשא בהדר גאונך, ורוח מלפניך ישוב, נפשות נענות ישובב חרבות מקדם. מאדמת עפר ישנים יקיץ, ומסילה לנדכאי לב, שבורי רוח יחבש לעצבותם. אל רם ונשא המסתתר בחביון עוזו, המתגאה בשפריר גאונו. למענך אל אלקים אלקי צבאות מערכות ישראל, ארנן בשמך איחד שמך, אברך שמך, אהלל שמך, אדרוש שמך, אעלה נצחך, ארומם פארך. אל אלקים נאדר בקדש, אלקים מלכי טוב ויושר, אור בהיר נעים זהריאל טהור ונורא לעד:

אנא מלך מלכי המלכים אוהב בצדק עמך, בוחר בסגולתך עם חמדך, זרע אברהם יצחק וישראל עבדיך, אשר נשבעת להם בך. מקבץ נדחי עמך, מתגאה על כל גאים, מתעלה על רום כל המעלות. אזבוגה קדוש ומפואר לעד, הלא אתה... בעבודת עמך ורוצה בתשובתם, ומחכה להושיע אותם, כדבר שנאמר, "ולכן יחכה ה' לרחמכם" וגו', המדריך יראיך בדרך מצותיך ברה, המורה לחטאים מסילה... לסרים משמעתיך. קבץ נא ואסוף נפוצות עמך בית ישראל להתיחד ביחודך, ולקרוא בשמך בכל כנפות הארץ. יהללוך, ישבחוך, יפארוך, ירוממך, מלך גבור ונורא. ולי אני עבדך תן כח חיל וזכות... קבץ שבים לפניך, ולהחזיר מפשעם אליך בנים שובבים לשוב ליראתך, וללמד דרכך, ולבקש דעתך, דעת קדשך ותפארתך, לדור ודור אמונתך:

אנא מלך חי וקים לעד, אל תתנני בנפש צרי, לאורך ימים אל תעזבני, אל תמשיך אפך עד מאד. שוב ברחמים על עניי הצאן, בקש עדר עני ונכאה. הרם שפלים, רומם נבזים לכבוד שמך. אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה, קבל רנת עמך שגבנו טהרנו נורא, נא גבור דורשי יחודך כבבת שמרם, ברכם טהרם רחמי צדקתך תמיד גמלם, חסין קדוש ברוב טובך נהל עדתך, יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדושתך, שועתינו קבל ושמע צעקתינו יודע תעלומות. למענך ולמען תורתך תזכנו לעבוד לפניך באמת ובלבב שלם, ולתקן תיקונים לכבוד שכינתך, שיהיו לנחת רוח לפניך, ולרצון לפני רום הדר קדשך ותפארתך, ה' אלקים אלקי ישראל:

מלך אדון צור עולמים, הנשגב בכח ממשלתך, המתרומם מאז בגאונך יאהדונהי עטרותיך נשגבים במורא, כחך מהודר בממשלתו. שלח נא איש מזומן לך אשר יעדת לעמך. איש קנאי זך ונקי. אליהו עבדך נביא אמת, משמיע שלום מבשר טוב. קום נא תן בכנפיו כח, חיל עצמה וחוסן, ברוב יוקר ועזוז הדרך, ישמח כל ענוי לב. בשמך חי וקים לעד פנה לעמך וראה בצרתם, דעה את מכאובם, ראה כי אזלת יד:

אתה אחד יחיד ומיוחד, נשגב ברום הדרו, נפלא בזיו תפארתו, קדוש בכל קדושה, קדש דרכיך והליכותיך קדש, קדש דיבורך, וכל נתיבותיך קדש קדשים. לך אני משתחוה. ולפני רום הדרך אנכי כורע, ומזכיר בשם אדון כל המעשים יקוק אלקי ישראל. ברוך אתה, ומבורך זכרך לעד, ולנצח נצחים. עורי עורי לבשי עוז זרוע ה', עורי כימי קדם דורות עולמים. הלא את היא המחצבת רהב מחוללת תנין. הלא את היא המחרבת ים מי תהום רבה, השמה מעמקי ים דרך לעבור גאולים. ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגון, נסו יגון ואנחה. ואני תפלתי לך ה' עת רצון אלקים ברוב חסדך ענני באמת ישעך. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי. שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד. והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד. לישועתך קויתי ה'. אחד יחיד ומיוחד, ביחודך בטחתי לא אבוש לעד. וקווי ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרים. ירוצו ולא יגעו ילכו ולא יעפו. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי: